سخن روز /
معرفی دفتر

معرفی دفتر

دفترساماندهی صنوف تشکل های مردم نهاد

 دفتر ساماندهی صنوف وتشکل های مردم نهاد به عنوان تنها دستگاه دولتی در بخش کشاورزی وظیفه ایجاد ساختار های سازمان یافته در قالب تشکل های مردم نهاد بر اساس اسناد بالا دستی، به منظور هدایت، حمایت و نظارت بر تشکل های بخش کشاورزی بر عهده داردتا طریق سازماندهی، ساماندهی، آموزش و توانمندسازی تولید کنندگان وبهره‌برداران در قالب تشکل های غیر دولتی(نظام صنفی کشاورزی، خبرگان کشاورزی، هماهنگی و حمایتی تشکل ها، سازمان های مردم نهاد، انجمن های صنفی و تخصصی و...) در راستای افزایش بهره‌وری و  توسعه منابع انسانی شاغل در بخش کشاورزی نقش آفرینی نماید.

این دفتر در طی برنامه پنجم تاکنون 442 نظام صنفی کشاورزی در سطح شهرستان و استان با بیش از یک ملیون نفر عضو، 350 انجمن و کانون خبرگان با بیش از 45هزار عضو،250 انجمن وکانون هماهنگی و حمایتی و360اتحادیه، انجمن علمی و تخصصی در قالب سازمان های مردم نهاد سازماندهی و ساماندهی شده و200000 نفر- روز از اعضاء و ارکان تشکل ها نظام های صنفی تحت آموزشهای عمومی و تخصصی قرار گرفته اند.

همچنین با توجه به ضرورت شناسایی و استاندارد سازی مشاغل بخش کشاورزی برای سازماندهی واحد های صنفی تاکنون 320 شغل کشاورزی احصاء و برابر استانداردهای بین المللی کد گذاری گردید تا پروانه فعالیت شاغلین بخش برابرآن صادر گردد که بر این اساس بالغ بر 900000فقره پروانه فعالیت برای اعضاء نظام‌های صنفی صادر شده  است.

تدوین آیین نامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه های مورد نیاز تشکل ها و نظام های صنفی، تسهیل ارتباط و تعامل بین بخش دولتی و تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی و ارتباط اعضاء تشکلها ، ارائه پیشنهادات اصلاحی برای تدقیق قوانین و مقررات مرتبط، پیگیری تعمیم بیمه های اجتماعی،  زمینه سازی جهت حضور فعالان بخش کشاورزی در فرایند تصمیم گیری وتصمیم‌سازی،  زمینه سازی برای برخورداری شاغلین واحدهای صنفی کشاورزی از معافیت های مالیاتی، تسهیلات بانکی و... از جمله اقدامات مهم این دفتر می باشدکه منشاء اثرات فراوانی در توسعه بخش کشاورزی گردید.

 اهداف                            

 *فراهم آوردن بستر های قانونی واجتماعی لازم جهت هویت یابی شاغلین بخش کشاورزی برای دفاع از حقوق ومنافع صنفی کشاورزان

*فراهم آوردن بستر قانونی وتمهیدات لازم به منظور ایجاد وتوسعه، اصلاح وبهبود کارایی واثر بخشی تشکل های مردمی وغیر دولتی بخش کشاورزی

 * فراهم آوردن بسترهای مناسب جهت عضویت ذینفعان، بهره‌برداران وتولید کنندگان بخش کشاورزی و روستایی در قالب تشکل‌ها،نظام های صنفی کشاورزی،انجمن های تخصصی،سازمان های مردم نهادو....

*فراهم آوردن تمهیدات لازم برای نقش آفرینی تشکل ها در حمایت از تولید،ساماندهی تجارت،قیمت گذاری واعمال نظارت وتنظیم بازار محصولات کشاورزی

* ایجاد تمهیدات لازم برای واگذاری فعالیتهای تصدی‌گری دولت در توسعة بخش کشاورزی وروستایی به تشکلهای مرتبط

*توان افزایی وارتقاء ظرفیت تشکلهای مردمی و غیردولتی در بخش کشاورزی و روستایی از طریق آموزش وتوانمند سازی اعضاء وارکان تشکل ها نهادینه‌ نمودن فرهنگ مشارکتی در محیط کشاورزی و روستایی

*توسعه وتقویت شبکه ارتباطی درون وبرون سازمانی وتسهیل فرآیند تعامل بین تشکل ها ونظام های صنفی کشاورزی با سازمان ها ودستگاه های مرتبط به منظور ایفای نقش موثر وحضور قانونمند،تشکل ها ونظام های صنفی در مراجع تصمیم گیری وتصمیم سازی

وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری

 (ابلاغیه شماره 1144/ 200 مورخ 2/2/88 معاونت توسعه منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی )

- فراهم نمودن بستر قانونی و تمهیدات لازم به منظور ایجاد، تقویت و توسعه تشکل های مردمی و غیر دولتی .

- بررسی وتعیین الگوهاوروشهای مناسب جهت سازمان دهی تشکل های مردمی وغیر دولتی در بخش کشاورزی.

- توانا سازی رهبران جوامع محلی به منظور جلب مشارکت سازمان یافته مردم در توسعه بخش کشاورزی.

- ارائه راهکارهای مناسب برای واگذاری وظایف قابل انتقال به نهادهاوتشکل های غیر دولتی در بخش کشاورزی.

- توسعه،حمایت و نظارت بر فعالیتهای نهادها و تشکل های مردمی و غیر دولتی بخش کشاورزی.

- برنامه ریزی وزمینه سازی جهت گسترش حمایت های اجتماعی از قبیل بیمه وتامین اجتماعی در بخش کشاورزی.

 (ابلاغیه شماره439/210مورخ20/2/1393 مرکز تحول ونوسازی اداری )

- سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستای برای استقرار، سازماندهی، ساماندهی و توانمندسازی نظامهای صنفی کشاورزی

- تدوین، اصلاح و پیشنهاد قوانین، مقررات، آیین نامه ها، دستورالعملها و استانداردهای موردنیاز نظام صنفی کشاورزی

- نظارت بر حسن اجرای قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل ها، تمدید و صدور پروانه های تأسیس

- نظارت بر برگزاری جلسات مجامع عمومی، انتخابات، شورای مرکزی و هیأت عمومی نظام صنفی

- سیاستگذاری و برنامه ریزی برای شناسایی، طبقه بندی و استاندارد سازی مشاغل کشاورزی و منابع طبیعی در راستای ساماندهی نظام صنفی 

- ثبت و صدور مجوزهای قانونی و پروانه های تأسیس نظامهای صنفی کشاورزی 

 

عملیات اجرایی

 سازماندهی

کلیه مراحل و اقدامات، شامل زمینه یابی (مطالعه و بررسی) و زمینه سازی وتسهیلگری (جلسه توجیهی و بستر سازی ) است که منجر به تشکیل جامعه هدف می شود.

 ساماندهی

معیارها و استانداردهای فنی شامل برگزاری مجامع عمومی ( عادی، سالانه و فوق العاده)  و انتخاب اعظای هیأت مدیره و بازرسین برای ایجاد، بهبود وافزایش کارایی تشکلها می باشند

آموزش وتوانمند سازی

توانمندسازی فرآیندی مداوم است که با بهره گیری از ابزارهای مختلف(کلاس های آموزشی،کارگاه آموزشی، رسانه های دیداری وشنیداری ،اطلاع رسانی و....)گروههای هدف مورد نظر را به سطحی از توانایی می رساند که با اتکا به خود بتوانند کلیه امور خویش را با کیفیت مناسب و قابل قبول به انجام رسانند.

حمایت وتجهیز

تخصیص مستقیم یا غیرمستقیم امکانات مورد نیاز هر تشکل براساس و منطبق بر معیارها و چارچوبهای قانونی مصوب و منابع موجود در حد توان و کلیه فعالیتها و اقداماتی را که موجبات تقویت و پشتیبانی از چنین نهادهایی را فراهم می‌نمایند .

نظارت وارزیابی

نظارت مجموعه فعالیت هایی است که برای اطمینان از اجرای فعالیت ها مطابق استاندارد ها ، قواعد و مقررات مورد نظر ، انجام می شوند . ارزیابی مجموعه فعالیت هایی است که به منظور سنجش میزان حصول اهداف ( بدون قضاوت )  اعم از اهداف مرحله ای و اهداف غائی انجام می شود اخر معرفی

 
 برنامه راهبردی دفتر امور تشکل های کشاورزی

چشم انداز:

نهادینه کردن مشارکت سازمان یافته کشاورزان و روستاییان به منظور دفاع از حقوق و منافع صنفی و قانونی شاغلین بخش و اثر بخشی و نقش آفرینی آنان در فرآیند توسعه پایدار بخش کشاورزی از طریق توسعه تشکل های کشاورزی.

ماموریت:

هدایت، حمایت و نظارت بر تشکل ها و نظام های صنفی کشاورزی به منظور توان افزایی و ارتقای جایگاه تولید کنندگان و بهره برداران در راستای کمک به پیشبرد سیاست ها و برنامه های وزارت جهاد کشاورزی.

اهداف:

هویت بخشی به مشاغل و تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی، ارتقاء ظرفیت وکارایی تشکل ها و نظام های صنفی کشاورزی به منظور ایفای نقش موثر و حضور قانونمند در مجامع سیاستگذاری، تصمیم گیری و برنامه ریزی بخش کشاورزی.

وظایف:

سازماندهی، ساماندهی، آموزش و توانمندسازی تشکل های (نظام صنفی کشاورزی، خبرگان کشاورزی، هماهنگی و حمایتی
تشکل ها، اتحادیه ها، فدراسیون ها و انجمن های صنفی و تخصصی و...) بخش کشاورزی و نظارت و ارزیابی عملکرد آنها در راستای اسناد بالادستی برنامه ششم توسعه کشور

سیاستها:

1.   بررسی و  اصلاح مقررات مورد نیاز تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی بر اساس اسناد بالادستی

2.  بستر سازی مناسب جهت عضویت حداکثری تولید کنندگان و بهره برداران بخش در تشکل ها و نظام های صنفی

3. تاکید بر ساماندهی و مهندسی مجدد تشکل های خبرگان کشاورزی و هماهنگی و حمایتی تشکل ها
4. تلاش برای استفاده از ظرفیت های قانونی برای تأمین منابع مالی و اخذ ردیف اعتباری جهت انجام وظایف حاکمیتی دولت در زمینه حمایت، هدایت و توانمندسازی تشکل ها و نظام های صنفی کشاورزی.
5.  بسترسازی و ایجاد زمینه های لازم جهت اعتبار بخشی به پروانه های فعالیت نظام صنفی کشاورزی
6.  فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اصلاح ساختار تشکیلاتی مناسب حوزه حاکمیتی تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی در استان و شهرستان ها و تأمین نیروی انسانی لازم برای پیشبرد اهداف و برنامه های حوزه تشکل ها و نظام صنفی
7.  نظارت و ارزیابی حسن اجرای قوانین و مقررات، ضوابط و استانداردهای فنی تشکل ها و نظام های صنفی کشاورزی
8.  تسهیل فرآیند تعامل بین تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی با زیر بخش های تخصصی و سازمان ها و دستگاه های دولتی و غیر دولتی

برنامه ها:

الف) برنامه عملیاتی

1.  سازماندهی  وساماندهی نظام صنفی کشاورزی

2.سازماندهی  وساماندهی  تشکل های خبرگان و هماهنگی و حمایتی کشاورزی

3. سازماندهی وساماندهی اتحادیه های صنفی ،فدراسیون ها و انجمن های تخصصی و محصولی

4. آموزش و توانمندسازی تشکل ها ونظام صنفی کشاورزی
5.حمایت و تجهیز تشکل ها ونظام صنفی کشاورزی
6.نظارت وارزیابی تشکل ها ونظام صنفی کشاورزی
7. برنامه ریزی عضویت ،صدور وتمدید پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی

ب) برنامه های متمرکز

1.    تهیه و تدوین آئین نامه ها، اساسنامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه های مورد نیاز تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی

2.     تهیه و تدوین متون آموزشی وترویجی ویژه اعضای هیات مدیره تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی

3.    راه اندازی وتجهیز دبیرخانه ها ی استانی نظام صنفی کشاورزی

4.    نظارت، ارزیابی و ارزشیابی مستمر پروژه ها، تقویت و کارآمد نمودن سیستم نظارت و ارزیابی فعالیت های تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی

5.    ساماندهی امور مربوط به هیات های بدوی و تجدید نظر در کلیه شهرستان ها و استانها

6.    برگزاری گردهمای های ملی، منطقه ای و استانی آموزشی، توجیهی و اطلاع رسانی کارگزاران دولتی و اعضای هیات مدیره تشکل ها و نظام های صنفی کشاورزی 

7.    نیازسنجی، شناسایی، طبقه بندی، کد گذاری و تدوین استانداردهای مشاغل بخش کشاورزی مورد نیاز بخش های تخصصی و نظام های صنفی بر حسب نیاز

8.    پیگیری طراحی و استقرار سامانه جامع اطلاعات تشکل ها و نظام های صنفی کشاورزی.

9.    بیمه مسئولیت مدنی اعضای هیات مدیره تشکل ها ونظام صنفی کشاورزی

 

دستاوردها در  حوزه تشکل‌ ها ونظام های صنفی کشاورزی

- سازماندهی و تشکیل نظام صنفی شهرستان بر حسب تقسیمات سیاسی کشور در 410 شهرستان و 32 استان

-  جذب و عضوگیری بیش ازیک ملیون نفر بهره برداران و شاغلین واجد شرایط بخش کشاورزی در نظام‌های صنفی

-  صدور 900000 فقره پروانه فعالیت برای اعضاء نظام‌های صنفی

-  آموزش و توانمندسازی 200000 نفر روز از اعضاء و ارکان نظام های صنفی

- سازماندهی وساماندهی 350 تشکل خبرگان کشاورزی با بیش از 45000 نفر عضو

- سازماندهی وساماندهی 250تشکل هماهنگی وحمایتی و200 انجمن تخصصی در قالب سازمان های مردم نهاد

-تهیه وتدوین کتاب دستورالعمل نظارت وارزیابی،صدور پروانه وبرگزاری مجامع، شناسنامه نظام صنفی وتغییرات آن

برنامه ریزی استراتژیک دفتر تشکل های کشاورزی

- اصلاحیه آئین‌نامه اجرائی نظام صنفی کارهای کشاورزی پیگیری تصویب در مراجع ذیربط

-تهیه تدوین آیین نامه مدیریت منابع مالی نظام های صنفی کشاورزی.

- تهیه وتدوین وابلاغ دستورالعمل برگزاری مجامع وانتخابات ودستوررالعمل نحوه صدور وتمدید پروانه

- شناسایی، طبقه بندی و کدگذاری 320شغل جدید بخش کشاورزی

-  تدوین استانداردهای آموزشی اعضاء و ارکان تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی

-پیگیری معافیت اعضای نظام صنفی کشاورزان از پرداخت حق بیمه ( کلیه کشاورزان عضو نظام صنفی کشاورزان، مشمول

قانون معافیت از پرداخت سهم حق بیمه کارفرمایی تا 5 نفر مصوب 1361و تغییرات و الحاقات بعدی آن خواهند بود. )بیمه130000 تامین اجتماعی نفر از اعضا

-زمینه سازی برای برخورداری شاغلین واحدهای صنفی کشاورزی از معافیت های مالیاتی، تسهیلات بانکی

 

راهبرد ها واستراتژی ها در حوزه تشکل ها وصنوف

1- ایجاد شرایط مناسب برای تاثیر گذاری تشکل ها وصنوف در سیاست گذاری های بخش کشاورزی از طریق ارتباط وتعامل با دستگاه هاوسازمان ها ذیربط با توجه به جایگاه قانونی  وساختار وشبکه مویرگی تشکل ها.
2- فراهم نمودن افزایش قدرت چانه زنی واحقاق حقوق صنفی تولید کنندگان  وبهره برداران از طریق حضور در مراجع  تصمیم گیر وتصمیم ساز با استفاده از جایگاه قانونی تشکل ها در اسناد بالا دستی
3-فراهم آوردن زمینه های افزایش روند عضویت نیروی انسانی وساماندهی آن در سطوح شهرستان،استان وتقویت ساختار شبکه ای تشکل ها ونظام های صنفی با توجه به اثر بخشی آن در توسعه بخش کشاورزی.
4-تدوین واصلاح پیش نویس قوانین ومقررات،دستورالعمل ها وآیین نامه های اجرایی مورد نیاز در حوزه تشکل ها وصنوف کشاورزی با توجه به جایگاه قانونی آن در اسناد بالا دستی وپیگیری تصویب آن.
5-تقویت وکارآمد نمودن ابزار های نظارت وارزیابی تشکل ها وصنوف با تدوین آیین نامه ها دستورالعمل ها ی اجرایی با توجه به جایگاه قانونی تشکل ها و وظایف حاکمیتی دولت به منظور افزایش اثر بخشی تشکل های کشاورزی .
6-تبلیغات واطلاع رسانی ازطریق مستند سازی ،متون آموزشی،تیزر،فیلم های آموزشی وتبلیغی به منظور آشنایی شاغلین بخش کشاورزی با اهداف ،وظایف وکارکردهای تشکلها وصنوف
7-جلب حمایت وایجاد باور در مدیران ارشد وزارتخانه ها وسازمان های ذیربط با توجه به باور عمومی در جهت اثر بخشی تشکل های مردمی در توسعه بخش کشاورزی
8-هماهنگی با سازمان ها وارگان های ذیربط به منظور ساماندهی صدور مجوز ها وکاهش مراجع تصمیم گیر در داخل وخارج از وزارتخانه در حوزه تشکل ها وصنوف کشاورزی.
9- ارتباط وتعامل با معاونت ها ودفاتر مرتبط به منظور تقویت ساختار اداری وتشکیلاتی دفتر وتامین نیروی انسانی متخصص وکار آمد در سطوح شهرستان واستانی دفتر امور تشکل های کشاورزی.
10- استفاده از نفوذ وتاثیر گذاری تشکل ها وصنوف در مراجع ذیربط وارتباط وتعامل با دستگاه ها  وسازمان ها ومعاونت های درون وبرون سازمانی  برای اخذ ردیف اعتباری ومنابع مالی برای هدایت وحمایت از تشکل ها ونظام های صنفی کشاورزی.
11-ایجاد تمهیدات لازم برای افزایش برنامه های آموزشی تبلیغی برای کارگزاران استانی وهمچنین اعضای هیئت مدیره تشکل ها ونظام های صنفی به منظور ارتقاءتوانمندی آنان در طراحی  وساماندهی شبکه تشکل ها ونظام های صنفی.

تاریخ به روز رسانی:
2018/09/08
تعداد بازدید:
25427
Powered by DorsaPortal