سخن روز /
دفتر توسعه خدمات فنی و کشاورزی تعاونی ها
 
نام ونام خانوادگی: سید علیرضا حسینی

شماره تماس: 88900416

شماره دورنگار: 88903518

آدرس الکترونیکی: agri@corc.ir

شرح وظایف خدمات فنی و کشاورزی :
 
1- انجام بررسی و نظارت فنی در مناطق حوزه عمل شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی به منظور تهیه طرحها و پروژه های مربوط به فعالیتهای دامپروری ، شیلات و آبزیان ،پرورش کرم ابریشم، کشاورزی ، مراکزخدمات ماشینی و مکانیزاسیون.
2- بررسی نحوه تامین وسایل وتجهیزات دامپروری وانواع نهاده های کشاورزی ودامی مورد لزوم شبکه تعاونیهای روستایی وکشاورزی

3- ایجادهماهنگی لازم درزمینه پرورش دام وطیوردرقالب شبکه تعاونیهای روستایی وکشاورزی، همسوبااهداف توسعه بخش کشاورزی

4- تهیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مورد لزوم مربوط به استفاده مطلوب ازواحدهای دامپروری و سایر فعالیتهای کشاورزی موجود درشبکه

5- تهیه طرحهای لازم درجهت جمع آوری تولیدات و فرآورده های دامی به منظور حمایت از دامداران عضوشبکه تعاونیهای روستایی وکشاورزی.

5- بررسی و اظهار نظر در مورد طرحهای کشاورزی ودامپروری ،پیشنهادی توسط شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی در زمینه فعالیتهای کشاورزی و ایجاد واحد های دامپروری یا بهینه سازی آنها

6- تهیه طرحها و پروژه های مربوط به مکانیزاسیون انواع فعالیتهای کشاورزی و دامپروری کشاورزان ودامداران عضو شبکه تعاونیهای روستایی همسو با اهداف توسعه بخش کشاورزی.

7- انجام مطالعات و تهیه طرحهایی در زمینه کاهش هزینه تولید انواع فرآورده های کشاورزی ودامی اعضاء شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی.

8- مطالعه و بررسی و ارائه طریق در زمینه های آب و خاک، مکانیزاسیون، ایجاد مراکز ثابت و سیار تعمیرگاههای ماشین آلات کشاورزی، تامین نهاده های کشاورزی، ایجاد تشکلهای مختلف زراعی ، باغی، دامی و ماشین آلات در قالب شبکه تعاونیهای روستایی و کشاورزی.

9- برنامه ریزی و هدایت شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی به منظور تدارک انواع کود،بذر،سموم شیمیایی وادوات زراعی،باغی وماشین آلات.

10- برنامه ریزی جهت اجرای طرحهای افزایش تولیدات محصولات زراعی و دامی اعضاء شبکه تعاونی های روستایی و کشاورزی در راستای اهداف بخش کشاورزی.

11- تهیه بخشنامه ها و دستور العملهای مورد لزوم مربوط به نحوه استفاده از منابع آب و خاک و نهاده‌های دامی وکشاورزی و سایر امکانات موجود در جهت بهینه سازی امور زراعی و دامی، در قالب فعالیتهای مربوط به تعاونیهای روستایی و کشاورزی.

12- برنامه ریزی و هدایت شرکتها ی تعاونی روستایی جهت استفاده هرچه مطلوبتراز ضایعات محصولات زراعی و باغی باهمکاری اداره امورکارخانجات وصنایع تبدیلی.

13- تهیه دستور العملهای مربوط به نحوه کارکرد، نگهداری و سرویس و نظارت بر عملکرد مراکز مکانیزاسیون شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی.

14- انجام بررسی ونظارت فنی درمناطق حوزه عمل شرکتها واتحادیه های تعاونی روستایی وکشاورزی بمنظور تهیه طرحها ونظارت براجرای پروژه های کارگاهها وکارخانجات صنایع تبدیلی وتکمیلی.

15- راهنمایی شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی و دامی برای بهره برداری از کارگاهها و کارخانجات صنایع تبدیلی و تکمیلی، زراعی ، باغی ودامی

16- راهنمایی فنی به شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی به منظور ایجاد و برگزاری نمایشگاههای مربوطه.

17- بررسی وتهیه طرحهای مناسب درجهت ایجاد صنایع وابسته به فعالیتهای زراعی ،دامی وباغی شبکه تعاونیهای روستایی وکشاورزی

18- بررسی واظهار نظردرمورد طرحهای پیشنهادی شبکه تعاونیهای روستایی وکشاورزی درزمینه صنایع تبدیلی وتکمیلی

19- ایجادارتباط لازم درزمینه آگاهی ازنحوه فعالیت واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی شبکه تعاونیهای سایرکشورها واستفاده ازتجارب آنها

20- انجام مطالعات لازم جهت شناسایی استعدادها و مزیت های نسبی مناطق روستایی به منظور انتخاب صنایع تبدیلی و تکمیلی مناسب و استقرار آن در مناطق روستایی (توانمندسازی شبکه تعاونیهای روستایی و کشاورزی).

21- برنامه ریزی و هدایت شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی در جهت کاهش ضایعات محصولات زراعی، باغی و دامی

22- برنامه ریزی درجهت ایجاد دفاتر فنی و تخصصی به منظور توصیه های فنی و تخصصی توزیع و مصرف نهاده ها ازجمله کلینیک های گیاه پزشکی، دامپزشکی، خاکشناسی و غیره در قالب شبکه تعاونیهای روستایی و کشاورزی.
تاریخ به روز رسانی:
1403/01/26
تعداد بازدید:
38313
Powered by DorsaPortal