سخن روز /
مدیریت حقوقی
 
نام ونام خانوادگی: آقای علیرضا صالحی فر

شماره تماس: 88900610

شماره دورنگار: 88803539

آدرس الکترونیکی: legal@corc.ir

شرح وظایف مدیریت حقوقی

1- تعقیب و دفاع از دعاوی که از طرف سازمان و یا علیه سازمان در مراجع قضایی کشور مطرح می شود.

2- اظهار نظر حقوقی در مورد قراردادهایی که بوسیله واحدهای سازمان یا شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی تهیه میشود.

3- تهیه دستورالعمل در زمینه نحوه تکمیل اسناد و مدارک ثبتی تاسیس و اوراق مجامع عمومی شرکتها و اتحادیه های تعاونی و ابلاغ و نظارت بر اجرای صحیح آن و انجام خدمات حقوقی مورد نیاز.

4- تهیه پیش نویس اساسنامه ها و آئین نامه های مالی، معاملاتی استخدامی و انظباطی شرکتها و اتحادیه های تحت نظارت و در موارد لزوم پیشنهاد اصلاح یا تغییر آنها.

5- تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی از شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی و یا واحدهای سازمان و اجرای آن پس از تائید مقامات ذیربط سازمان.

6- رسیدگی به شکایات و گزارشات مربوط به تخلفات کارکنان و مدیران شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی و واحدهای سازمان و اعلام جرم علیه مدیران خاطی شرکتها و اتحادیه های تعاونی برابر اختیارات تفویضی از سوی مدیر عامل محترم سازمان در حدود قوانین و مقررات موجود.

7- تهیه پاسخ در مورد شکایاتی که از خارج از سازمان دریافت می شود.

8- اقدام‌ در جهت‌ استیفاء حقوق‌ سازمان‌ از طریق‌ طرح‌، تعقیب‌ ، دفاع‌ و سایر اقدامات قانونی مربوط به دعاوی‌ سازمان تعاون روستائی ایران و عندالإقتضا (حسب تفویض نمایندگی در مراجع قضائی) تشکلهای تعاونی تحت پوشش در کلیه‌ مراحل‌ رسیدگی‌

9- مستندسازی اموال غیر منقول سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران

10- نظارت‌ تخصصی‌ بر عملکرد واحدهای‌ حقوقی‌ تعاون روستائی استانها

11- ارائه‌ مشاوره‌ به‌ کلیه‌ اشخاص حقوقی تحت نظارت سازمان در صورت نیاز در خصوص‌ انتخاب‌ وکلاء و مشاورین‌

12- تعیین‌ نماینده‌ حقوقی‌ و قضائی در هیأت‌ها ، شوراها و کمیسیونهای‌ مختلف‌ و مراجع قضایی در چارچوب‌ وظایف‌ محوله‌

13- تهیه‌، تنظیم‌ و پیشنهاد دستورالعمل‌ ها و روشهای‌ لازم‌ بمنظور حُسن‌ انجام‌ امور حقوقی‌ و پیشگیری‌ از وقوع‌ جرائم‌ و تخلفات‌ در سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران با هماهنگی واحدهای ذیربط

14- مشاوره‌، ارائه‌ طریق‌ و پاسخ‌ به‌ کلیه‌ استعلامات‌ حقوقی‌ و قضایی واحدهای سازمانی و اشخاص حقوقی تحت نظارت سازمان

15- بررسی‌ و اظهار نظر حقوقی‌ در مورد پیش نویس طرحها و لوایح قانونی ، اساسنامه‌ها، آئین‌ نامه‌ها ، تصویبنامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعملهای‌ پیشنهادی‌ سازمان تعاون روستائی و سایر اشخاص حقوقی که‌ بنحوی‌ با وظایف‌ سازمان مربوط‌ می‌باشند

16- بررسی‌ و اظهار نظر حقوقی‌ در زمینه‌ کلیه‌ قراردادها و موافقتنامه‌های‌ سازمان و تشکیلات وابسته ، با اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ و ارائه‌ طریق‌ در خصوص انطباق با قانون ومقررات ،نحوه‌ تنظیم‌، رسیدگی‌ وپیگیری برای حل‌ و فصل‌ اختلافات‌ ناشی‌ از عدم‌ اجرای‌ قراردادها

17- جمع‌ آوری‌، طبقه‌ بندی‌ قوانین‌ و مقررات‌ موضوعه‌، آراء، نظرات‌ و رویه‌های‌ قضایی‌ مرتبط با وظایف سازمان

18- انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی بر حسب نیاز طبق مقررات جهت انجام امور حقوقی و اقامه دعوی پس از تامین منابع مالی

19- حمایت قضایی و حقوقی از کارکنان سازمان تعاون روستائی و انجام مشاوره و راهنمایی قضایی به متقاضیان حمایت قضایی سازمان

20- بررسی، رسیدگی و اعلام نظر حقوقی نسبت به شکایات واصله از اشخاص حقیقی وحقوقی درحوزه وظایف سازمان

21- تهیه وتنظیم برنامه های بازرسی ازواحدهای سازمانی واشخاص حقوقی تحت نظارت سازمان در حوزه وظایف محوله

22- انجام سایرامور محوله درچارچوب وظایف دفتر

23- تهیه و انجام مکاتبات مربوط به تغییرات ثبتی شرکتها و اتحادیه های تعاونی و اعلام آن به ادارات ثبت شرکتها جهت اخذ آگهی تغییرات ثبتی دستگاههای ذیربط.

24- انجام مکاتبات مربوط به افتتاح حساب نزد بانکها به منظور واریز سهام اعضاء شرکتها و اتحادیه های تحت نظارت.

25- شرکت و حضور در جلسات مجامع عمومی شرکتها و اتحادیه های تعاونی از طریق معرفی نماینده به درخواست تشکلهای مزبوز جهت نظارت ( که مستلزم پیش بینی بودجه لازم جهت پرداخت حق جلسه است ).
تاریخ به روز رسانی:
1403/01/26
تعداد بازدید:
37112
Powered by DorsaPortal