سخن روز /
هدف و ظرفیت های قانونی
هدف سازمان

تأمین موجبات پیشرفت ، گسترش وتقویت تعاون و توسعه عملیات اقتصادی، بازاریابی و بازرگانی و خدمات تعاونی در روستاها

ظرفیتهای قانونی سازمان
 
الف : سند چشم انداز

مهمترین اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور در بخش کشاورزی:

- قابلیتها ، ظرفیتها و مزیتهای ملی و منطقه ای بخش کشاورزی

- وابستگی گسترده توسعه همه بخشهای اقتصادی (صنعت ،بازرگانی و...) به کشاورزی

- نقش محوری کشاورزی درتامین امنیت غذایی ونقش راهبردی امنیت غذایی دراستقلال کشور

ب: برنامه پنچ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران:

- ماده 77 قانون برنامه پنجم توسعه با موضوع تقویت وساماندهی تشکلهای خصوصی وتعاونی

- ماده 124 قانون برنامه پنجم توسعه با موضوع توسعه تعاون

- بند (ب) ماده140 و بند (الف) ماده 141 قانون برنامه پنجم توسعه با موضوع نظامهای بهره برداری

- ماده 144 قانون برنامه پنجم توسعه با موضوع نگهداری محصولات کشاورزی

- ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه با موضوع توسعه روستایی

- ماده 217 قانون برنامه پنجم توسعه با موضوع بسته اجرائی بخش کشاورزی

ج:سایرمواد قانونی

1- اساسنامه مناسب جهت انجام امور مرتبط با توسعه روستایی کشاورزی

2- قانون شرکتهای تعاونی (مصوب سال 1350)

3- قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی (مصوب سال 1368) و اصلاحات بعدی آن

4- قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت های تعاونی روستایی (مصوب سال 1349)

5- آیین نامه اجرایی قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت های تعاونی روستایی (مصوب سال 1350)

6- قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی (مصوب سال 1352)

7- اساسنامه شرکتهای سهامی زراعی مصوب 7/12/90 هیأت وزیران

8- قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال 1370)

9-تفسیر قانونی در خصوص مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال 1371) مبنی بر تسری قانون مذکور به شرکت های سهامی زراعی و تعاونی های تولید

10- قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ، اقتصادی (مصوب سال 1385)

11- آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی مصوب 1388 هیأت وزیران

12- قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی مصوب 5/3/1354

13-آیین نامه اجرایی قانون گسترش کشاورزی درقطبهای کشاورزی مصوب14/4/1354

14- آیین نامه اجرایی ماده 11 قانون تشکیل وزرات جهاد کشاورزی مصوب 9/4/1387

15- آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی (مصوب سال 1387)

16- آیین نامه اجرایی قانون خالصجات (مصوب سال 1334)

17- ماده 14 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی (مصوب سال 1379)

18- بندهای "5"و"6"قسمت"ز" شرح وظایف تفضیلی وزارت جهاد کشاورزی (مصوب سال 1381)

19- بند "8" ماده "1" و بند "2" ماده "9" قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم "44" قانون اساسی (مصوب سال 1348)

20- اساسنامه قانونی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران (مصوب سال 1348)

21-ماده 3 سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی مصوبه مورخ 30/11/91 مجمع تشخیص مصلحت نظام

22- قانون نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

23- قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

24- وظیفه مندی وسیاستهای وزارت جهاد کشاورزی در حوزه نظامهای بهره برداری ، تشکلها ونظام صنفی کشاورزی

د: مزیت های شبکه تعاونی

1- برخورداری از اساسنامه مناسب جهت انجام امور مرتبط با توسعه روستایی کشاورزی

2- برخورداری از ساختار قانونی و تشکیلاتی مناسب (عمودی و افقی)

3- تنوع وپراکنش مطلوب شرکتها و اتحادیه ها در کلیه مناطق روستایی و شهری

4- ظرفیت مناسب جهت واگذاری امور تصدیگری دولت

5- ظرفیت مناسب جهت تهیه ، تدارک ، توزیع نهاده ها و ماشین آلات و ادوات کشاورزی

6- وجود زمینه تعاملات تجاری و بازرگانی در شبکه تعاونیها

7- بهره مندی از امکان تجمیع منابع مالی شبکه و اعضاء برای تشکیل موسسه اعتباری

8- برخورداری شبکه از سامانه نرم افزاری ( IT ) برای فعالیتهای مالی

مواد منتخب قانون برنامه توسعه چهارم که می تواند بنحوی با ماموریت سازمان ارتباط داشته باشد

ماده1- تخصیص منابع به بانک کشاورزی وبخش غیردولتی

ماده5- بهره وری

ماده7- واگذاری ها به بخش غیردولتی

ماده8- کمک به توانمندسازی تعاونی ها

ماده18- اجاره شرکتهای مختلف توسط تعاونی ها

ماده10- اعطایحداقل25% تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی

ماده11- تخصیص3% اعتبار بانک مرکزی به سایرین برای بخش غیردولتی

ماده16- واگذاری سهام بیمه تجاری به تعاونی ها

ماده18- تامین امنیت غذایی

ماده19- ارتقای شاخصهای توسعه روستایی

ماده27- ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری

ماده129- واگذاری سهام هواپیمایی، کشتیرانی و ... به بخش تعاونی

ماده131- کمک به ناوگان حمل و نقل توسط بخش غیردولتی

ماده35- سرمایه گذاری بخش تعاونی در مناطق آزاد

ماده37- ایجاد بستر برای تقویت فضای رقابتی

ماده44- استقرار جامعه اطلاعاتی

ماده45- گسترش نقش بخش تعاونی

ماده50- ایجاد آموزشگاههای غیردولتی

ماده54- تخصیص اعتبارات برای آموزش کارکنان

ماده55- گسترش دانش و مهارت در جهت ایجاد فرصتهای شغلی

ماده95- برنامه های فقرزدایی

ماده102- برنامه توسعه بخش تعاونی

ماده46- هدفمند نمودن یارانه ها

ماده50- زمینه سازی ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته

ماده51- یارانه سود تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش تعاونی برای ایجاد آموزشگاه فنی و حرفه ای

ماده104- توسعه ساختارها توسط بخش تعاونی

ماده111- افزایش نقش زنان

ماده114- گردشگری و تعاون

ماده117- یک درصد اعتبارات برای تربیت بدنی

ماده126- استفاده و بکارگیری جوانان

ماده184- تعریف ساختار تشکیلاتی برای خارج از کشور دستگاهها و سازمانها

ماده133- لزوم تهیه نقشه تفکیکی روستاها و دهستانها

ماده140- کمک به ارتقا و گسترش بخش غیرخصوصی و تعاون

ماده143- توسعه آموزشهای تخصصی با رویکرد خدمات غیردولتی
تاریخ به روز رسانی:
2018/08/18
تعداد بازدید:
39183
Powered by DorsaPortal