سخن روز /
آگهی مزایده عمومی فروش زعفران
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در نظر مقدار 404 کیلو گرم زعفران تولیدی در سال 1398 ومقدار 9.422 کیلوگرم زعفران خریداری شده در سال 1399 موجود در انبارهای تحت پوشش خود را با گریدها و مشخصات به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی بصورت نقدی به فروش رساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود حداکثر ظرف مدت 8 روز از تاریخ درج آگهی در روزنامه با مراجعه به سیستم سامانه الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir و یا سایت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران www.corc.ir با توجه به آگهی مزایده در سیستم به شماره1001001151000001نسبت به ارائه پیشنهادات به شیوه ذیل اقدام نمایند.

الف - جدول میزان 404 کیلوگرم ، قیمت پایه کارشناسی و محل ذخیره سازی زعفران سال 1398:
ردیف
مقدار (کیلوگرم )
نوع زعفران
قیمت پایه کارشناسی (هرکیلوگرم)
نام انبار و آدرس محل تویل
1
117
نگین
000/000/264
مشهد ، بلوار سازمان آب ، جنب روزنامه خراسان ، انبار اتحادیه تعاونی روستایی استان خراسان رضوی
2
55
شبه نگین (سرگل )
000/000/253
مشهد ، بلوار سازمان آب ، جنب روزنامه خراسان ، انبار اتحادیه تعاونی روستایی استان خراسان رضوی
3
161
پوشال مرغوب
000/000/220
مشهد ، بلوار سازمان آب ، جنب روزنامه خراسان ، انبار اتحادیه تعاونی روستایی استان خراسان رضوی
4
71
پوشال معمولی
000/000/209
مشهد ، بلوار سازمان آب ، جنب روزنامه خراسان ، انبار اتحادیه تعاونی روستایی استان خراسان رضوی
ب- جدول میزان9.422 کیلوگرم ، قیمت پایه کارشناسی و محل ذخیره سازی زعفران سال 1399:

ردیف
مقدار (کیلوگرم )
نوع زعفران
قیمت پایه کارشناسی (هرکیلوگرم)
نام انبار و آدرس محل تویل
1
3.818
نگین
000/000/286
مشهد ، بلوار سازمان آب ، جنب روزنامه خراسان ، انبار اتحادیه تعاونی روستایی استان خراسان رضوی
2
5.604
شبه نگین (سرگل )
000/000/242
مشهد ، بلوار سازمان آب ، جنب روزنامه خراسان ، انبار اتحادیه تعاونی روستایی استان خراسان رضوی

1401/12/04
Powered by DorsaPortal