سخن روز /
دستورالعمل تشکیل کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و شهرستان مرکز استان
به استناد مفاد قانون نظام صنفی کشور، ماده35 قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابعطبیعی و تبصره1 ماده11 آییننامه اجرایی نظام صنفی کارهایکشاورزی و منابع-طبیعی موضوع تصویب نامه شماره130740/ت49235ﻫ مورخ4/10/1397هیئت وزیران"کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و شهرستان مرکز استان"به شرح زیر تشکیل میشود:
ماده1- مفاهیم و اختصارات
آیین نامه اجرایی: آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی
هیأت عالی نظارت: هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران
کمیسیون نظارت شهرستان: کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان
کمیسیون نظارت مرکز استان: کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان مرکز استان
اتاق کشاورزی ایران: اتاق اصناف کشاورزی ایران
اتاق کشاورزی شهرستان: اتاق اصناف کشاورزی شهرستان
اتاق اصناف شهرستان: اتاق اصناف شهرستان موضوع ماده32 فصل چهارم قانون نظام صنفی کشور
اتحادیه: اتحادیه های صنفی کشاورزی شهرستان
ماده2- به استناد تبصره 1 ماده11 آیین نامه اجرایی ، کمیسیون نظارت مرکز استان و کمیسیون نظارت شهرستان با ترکیب بالاترین سطح دستگاههای متناظر هیأت عالی نظارت در سطح استان و شهرستان به شرح زیر تشکیل میگردند:
الف- کمیسیون نظارت مرکز استان
• رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان(رئیس)
• نماینده تام الاختیار استاندار
• مدیرکل تعزیرات حکومتی استان
• رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
• مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان
• مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان
• رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان یا معاون غذا و دارو
• رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرستان مرکز استان
• رئیس اتاق اصناف شهرستان مرکز استان
• هیات رئیسه اتاق کشاورزی شهرستان مرکز استان
• منتخبین هیئت رئیسه اتاق کشاورزی شهرستانها در اتاق کشاورزی ایران
• رؤسای سایردستگاه های استانی حسب مورد بدون داشتن حق رأی
ب- کمیسیون نظارت شهرستان
• مدیر جهاد کشاورزی شهرستان(رئیس)
• نماینده تام الاختیار فرماندار
• رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان
• رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان
• رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان
• رئیس اداره امور منابع آب شهرستان
• رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان
• رئیس اتاق اصناف شهرستان
• رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرستان(درصورت وجود)
• هیئت رئیسه اتاق کشاورزی شهرستان
• رؤسای سایر دستگاههای شهرستانی حسب دستور جلسه بدون داشتن حق رأی
تبصره1- حضور نماینده تام الاختیار اعضای کمیسیونها در سطح معاون یا نایب رئیس با معرفی بالاترین مقام دستگاه بلامانع است.
تبصره2- احکام اعضای کمیسیون توسط رؤسای کمیسیونها صادر می شود.
ماده3- وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت شهرستان به شرح زیر می باشد:
1- نظارت بر اجرای کامل آیین نامه اجرایی، اساسنامهها، دستورالعمل ها و مصوبات هیأت عالی نظارت، اتاق کشاورزی ایران و کمیسیون نظارت شهرستان؛
2- رسیدگی به اختلافات اتاق کشاورزی شهرستان با اتحادیهها و اتخاذ تصمیم لازم مطابق ضوابط مربوطه؛
3- نظارت و پیگیری انجام به موقع انتخابات اتاق کشاورزی شهرستان و اتحادیهها بر اساس ضوابط و مقررات؛
4- بررسی و پیشنهاد در مورد ابطال انتخابات و یا عزل اعضای هیأت مدیره اتحادیهها و یا هیئت رئیسه اتاق کشاورزی شهرستان در صورت وجود جهات ابطال یا عزل مطابق ضوابط و دستورالعمل های مصوب هیأت عالی نظارت؛
5- تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها، تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه و موافقت با تشکیل اتحادیههای جدید ، به استناد ضوابط و مقررات و بر اساس پیشنهاد اتاق کشاورزی شهرستان؛
6- رسیدگی به صورتهای مالی و تصویب بودجه و ترازنامه اتاق اصناف کشاورزی شهرستان؛
7- تعیین نرخ محصولات و قیمتگذاری خدمات کشاورزی به پیشنهاد اتاق کشاورزی شهرستان بر اساس قوانین ومقررات ؛
تبصره- تعیین نرخ محصولات و قیمت گذاری خدمات کشاورزی که بر اساس قوانین ومقررات به شورای اقتصاد و سایر مراجع واگذار شده است از شمول بند 7 ماده 3 این دستورالعمل خارج است.
8- سایر وظایفی که طبق مقررات یا به تصویب هیأت عالی نظارت بر عهده کمیسیون های نظارت مرکز استان و شهرستان قرار داده میشود.
ماده4- کمیسیون نظارت مرکز استان علاوه بر وظایف مندرج در ماده3 وظایف زیر را نیز بر عهده دارد:
1- ‌ ایجاد هماهنگی و همکاریلازم بین کمیسیون نظارت شهرستانهای استان، اتاق کشاورزی شهرستانها و اتحادیه-ها؛
2- رسیدگی و پاسخ به استعلام های کمیسیون نظارت شهرستانهای استان؛
3- نظارت بر انتخاب نماینده یا نمایندگان اتاق کشاورزی شهرستانهای استان در اتاق کشاورزی ایران.

ماده5- نحوه برگزاری جلسات کمیسیونها به شرح زیر می باشد:
1- جلسات کمیسیون حداقل هر ماه یک بار به دعوت رئیس کمیسیون تشکیل می شوند و بنا به ضرورت جلسات فوق العاده برگزار می گردد.
2- جلسات کمیسیون با حضور دو سوم اعضا ‌رسمیت می‌یابد و تصمیمات با رأی نصف بعلاوه یک حاضران معتبر خواهد بود.
3- کمیسیون می‌تواند از افراد ذی‌صلاح و صاحب‌ نظر و نیز نمایندگان ‌دستگاههای دولتی، عمومی یا غیردولتی ذی‌مدخل بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات ‌دعوت به ‌عمل آورد.
ماده6- این دستورالعمل در 6 ماده و 3 تبصره به پیشنهاد وزیر جهادکشاورزی در تاریخ 22/7/1399 به تصویب هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران رسیده است.
1401/08/09
تصاویر مرتبط
RatingTitle
:3 :10
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
Powered by DorsaPortal