سخن روز /
تجدید مزایده عمومی املاک استان اصفهان

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در نظر دارد املاک خود واقع در استان اصفهان اصفهان خیابان شهیدان شرقی مجتمع مسکونی ناز را به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی به صورت نقدی به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید حداکثر ظرف مدت 14 روز از تاریخ درج آگهی در روزنامه به سامانه الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir یا سایت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران www.corc.ir مراجعه و با توجه به شماره آگهی مزایده درج شده در سامانه ستاد ایران به شماره 2001001151000004 نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام و پاکت (الف) حاوی ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی را در مهلت مقرر به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران واقع در تهران - خیابان ولیعصر- بالاتر ازمیدان ولیعصر- روبروی سینمای آفریقا پلاک 1813-حراست سازمان تحویل و رسید دریافت نمایند. شایان ذکر است بر اساس ابلاغیه شماره140936/1 مورخ11/05/1399 وزارت صنعت، معدن و تجارت پاکتهای "ب" و "ج" صرفاً میبایست به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد بارگذاری شده و لذا از تحویل فیزیکی پاکات مذکور خودداری گردد.

ردیف

شماره ثبتی

مساحت  (متر)

کاربری

طبقه

پارکینگ

انباری

موقعیت

قیمت هر متر مربع (ریال)

قیمت پایه (ریال)

1

24/3538

29.3

تجاری

همکف

-

-

جنوب شرقی

750,000,000

21,975,000,000

2

3539/24

24.69

تجاری

همکف

-

-

جنوبی

730,000,000

18,023,700,000

3

3540/24

20.68

تجاری

همکف

-

-

جنوب غربی

725,000,000

14,993,000,000

4

3533/24

176.78

تجاری

زیرزمین

-

-

زیر زمین

350,000,000

61,873,000,000

5

3541/24

100.04

مسکونی

همکف

-

دارد

غربی

240,000,000

24,009,600,000

6

3536/24

93.84

مسکونی

همکف

-

دارد

شمال شرقی

240,000,000

22,521,600,000

7

3537/24

98.21

مسکونی

همکف

-

دارد

جنوب شرقی

245,000,000

24,061,450,000

8

3547/24

99.87

مسکونی

اول

دارد

دارد

جنوب شرقی

250,000,000

24,967,500,000

9

3546/24

96.38

مسکونی

اول

-

دارد

شمال شرقی

240,000,000

23,131,200,000

10

3549/24

104.71

مسکونی

اول

-

دارد

غربی

240,000,000

25,130,400,000

11

3548/24

99.55

مسکونی

اول

دارد

دارد

جنوب غربی

255,000,000

25,385,250,000

12

3554/24

97.12

مسکونی

دوم

دارد

دارد

شمال شرقی

255,000,000

24,765,600,000

13

3556/24

103.55

مسکونی

دوم

دارد

دارد

جنوب غربی

240,000,000

24,852,000,000

14

3557/24

104.05

مسکونی

دوم

ندارد

دارد

شمال غربی

2350,000,000

24,451,750,000

15

3555/24

118.33

مسکونی

دوم

دارد

دارد

جنوب شرقی

240,000,000

28,399,200,000

16

3563/24

118.61

مسکونی

سوم

دارد

دارد

جنوب شرقی

255,000,000

30,245,550,000

17

3562/24

96.94

مسکونی

سوم

دارد

دارد

شرقی

242,000,000

23,459,480,000

18

3564/24

100.75

مسکونی

سوم

دارد

دارد

جنوب غربی

255,000,000

25,691,250,000

19

3565/24

104.45

مسکونی

سوم

دارد

دارد

غربی

240,000,000

25,068,000,000

20

3571/24

118.05

مسکونی

چهارم

دارد

دارد

جنوب شرقی

260,000,000

30,693,000,000

21

3570/24

96.86

مسکونی

چهارم

دارد

دارد

شمال شرقی

250,000,000

24,215,000,000

22

3573/24

103.19

مسکونی

چهارم

-

دارد

شمال غربی

240,000,000

24,765,600,000

23

3572/24

101.12

مسکونی

چهارم

دارد

دارد

جنوب غربی

260,000,000

26,291,200,000

 
1401/10/05
Powered by DorsaPortal